Algemene voorwaarden

Elke bestelling en de daaruit voortvloeiende diensten en leveringen die plannenplotten.be betreffen, zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke bijzondere voorwaarde, afwijking of aanvulling die door de klant wordt gesteld, is niet bindend behalve als het schriftelijk en uitdrukkelijk gestipuleerd wordt in onze bevestiging voor de uitvoering van de werken.

Onderwerp

Plannenplotten.be is een exclusieve dienst van Cockaert bv.

De site Plannenplotten.be richt zich tot zelfstandigen, vennootschappen, verenigingen, vrije beroepen, particulieren... in België en Nederland.

Plannenplotten.be stelt voor om on-line op het internet bestellingen voor het produceren van technische grootformaat prints te verwerken.

Prijs

Onze prijzen worden via een online berekeningsprogramma opgesteld. Deze prijzen worden zonder taksen en in Euro berekend en geregeld. De berekening gebeurt aan de hand van formaten die uit opgeladen PDF bestanden wordt gelezen. In de prijsberekening wordt rekening gehouden met inktbezetting, de berekeningsmodule kan deze niet uitlezen waardoor deze manueel moet aangegeven worden, met een drempel <30% of >30%. Een foutieve ingave kan aanleiding geven tot een prijsaanpassing van een bestelling.

De prijs omvat de behandeling van de bestanden voor het printen, het eventueel plooien en de levering van de prints behalve tegengestelde vermeldingen op ons aanbod.

Na het plaatsen van een eerste bestelling wordt het order door ons manueel gecontroleerd op mogelijke problemen. Er wordt eveneens geverifieerd of de online prijsberekening overeenstemt met de gewenste technische uitvoering. Na onze goedkeuring wordt door plannenplotten.be een pro forma factuur bezorgd via E-mail. Op dit moment staat de prijs vast en wordt de productie van het order gestart na ontvangst van de totale prijs (taxen inbegrepen).

Bij een volgende bestelling kan er – indien uw account goedgekeurd is door ons - sprake zijn van betaling na levering.

Onze prijzen worden berekend op basis van aangeleverde digitale bestanden van professionele kwaliteit en in een formaat dat door ons wordt aanvaard. Elke eventuele tussenkomst van onze kant voor de wijziging, de inzet in overeenstemming of de correctie van uw bestanden zal ons recht geven op een vergoeding op basis van onze gebruikelijke honorariumtarieven.

Plannenplotten.be reserveert zich het recht om een bestelling te weigeren als de elementen en de bestanden die door de klant worden aangeleverd, niet aan de vereiste criteria van kwaliteit voldoen of de technische verwerking om een of andere reden niet realiseerbaar is; dit kan zonder recht op enige vergoeding voor de klant.

Termijn

De levertijden worden ter informatie gespecificeerd. Plannenplotten.be kan in geen enkel geval tot enige schadevergoeding gehouden zijn in geval van achterstand of niet-levering.

De definitieve levertijd begint slechts te lopen vanaf de eerste werkdag na ontvangst van bestelling.

Levering

Zodra de goederen ter beschikking van de klant gesteld worden vallen de risico's die ze kunnen lopen ten laste van de klant. De risico's verbonden aan het vervoer van de goederen vallen dus ten laste van de klant.

In geval van probleem bij de levering, moet elk bezwaar ons per brief (aangetekend om bijkomende problemen te vermijden) uitgelegd worden binnen de vijf dagen die de ontvangst volgen.

Uitvoering en kwaliteit

Het aanleveren van de drukklare digitale bestanden ontslaan Plannenplotten.be van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen alsmede in geval van kwaliteitsgebrek te wijten aan de grafische elementen die door de klant worden geleverd.

De documenten worden geprint door vakmensen en met toptechnologie waarvan het professionalisme wordt gekend.

Elke fout of gebrek te wijten aan plannenplotten.be in het plotten van de documenten zal aanleiding geven tot de vervanging van de niet-conforme exemplaren zonder andere verantwoordelijkheid.

Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. In geval van herdruk, moeten de betwistbare exemplaren ons in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden.

Elke klacht of protest moet per aangetekende brief met ontvangstbericht uiterlijk binnen de vijf dagen na ontvangst van de eerste levering geformuleerd worden. Als plannenplotten.be binnen deze termijn van 5 dagen geen klacht ontvangt, heeft dat tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft.

Plannenplotten.be verbindt zich er alleen toe om de grijswaarden, kleuren en lijndikten van de bestanden terug te geven zoals de drukmachines en drukpersen ze teruggeven. De zichtbare kleuren, grijswaarden en lijndikten op een computerscherm of printer afdruk zullen niet precies dezelfde zijn als die van de definitieve prints. Eveneens de volmaakte onveranderlijkheid van de kleuren en de registratie worden niet gewaarborgd; elk afwijking kan geen reden van weigering vormen.

Geval van overmacht

Gevallen van overmacht ontheffen plannenplotten.be van iedere aansprakelijkheid.

Gevallen van overmacht zijn alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling door plannenplotten.be verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de verbintenissen.

Taksen

Alle taksen, van welke natuur zij ook zijn, betreffende de opmaak of de uitvoering van de bestelling zijn ten laste van de klant.

Reproductierechten

Plannenplotten.be is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden indien zij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerden. Alleen de klant is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

Als een opdracht aanleiding geeft tot een klacht van namaken of tot een rechterlijke actie van een derde, is alleen de klant aansprakelijk en zal hij alleen de last dragen van eventuele veroordelingen of van de kosten die door plannenplotten.be worden gemaakt.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Het auteursrecht en de artistieke en industriële eigendommen van alle elementen die door Plannenplotten.be of haar partners ontwikkeld of gecreëerd worden, blijven eigendom van Plannenplotten.be. Deze mogen niet gekopieerd worden of opnieuw gedrukt worden zonder toestemming.

Bevoegdheid en betwistingen

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

Voor verdere vragen niet voorzien in deze verkoopsvoorwaarden, zijn de algemene voorwaarden van Febelgra en de beroepsgebruiken van toepassing.